Política de privacitat

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la lnformació i de Comerç Electrónic (en endavant LSSICE), manifesta que el domini http://clofent.com/ és propietat de PLASTICS CLOFENT SL amb CIF 843493576 amb domicili a C/Artesans 29-3t,43800 Valls (Tarragona) i adreça electrónica clofent@clofent.com

Que PLASTICS CLOFENT SL esta inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, al Registre Mercantil de Tarragona, al Tom 1268, Llibre T-14227 Fulla 97.

PLASTICS CLOFENT SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il’lícit de la informació apareguda en les seves págines d’lnternet. Amb els límits establerts en la llei, PLASTICS CLOFENT SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves págines d’lnternet.

Els continguts ¡informació de les págines d’lnternet de PLASTICS CLOFENT SL estan elaborades per professíonals de la mateixa degudament qualificats per a I’exercici de la seva professió. No obstant aixó, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb carácter informatiu i divulgatiu. Les págines d’lnternet de PLASTICS CLOFENT SL poden contenir enllagos (links) a altres págines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparéixer en págines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de PLASTICS CLOFENT SL o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de PLASTICS CLOFENT SL

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Carácter Personal, per la present autoritza a que les dades personals siguin incorporades i tractes en el fitxer de ‘contactes’ responsabilitat de PLASTICS CLOFENT SL amb CIF 843493576, amb domicili a C/ Artesans 29-31, 43800 Valls (Tarragona) amb la finalitat de poder atendre la seva petició o consulta. Aquestes dades no seran transmeses i seran conservades fins que es doni la resposta a la seva consulta.

En qualsevol cas podrá indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrá que es faci en C/Artesans 29-3t,43800 Valls (Tarragona) o en clofent@clofent.com

Així mateix també podrá presentar una reclamació davant l’Agéncia Espanyola de Protecció de Dades.

PROPIETAT INDUSTRIAT I INTEL·LECTUAL

Drets que assisteixen l’Usuari:

Aquesta web és propietat de PLASTICS CLOFENT SL. Els drets de Propietat lntel.lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves págines, pantalles, la lnformació que contenen, la seva aparenga i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres págines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta página web, són marques degudament registrades per NOM DE L’ENTITAT per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrá ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en I’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel.lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta página, no sent responsabilitat de NOM DE L’ENTITAT l’ús que L’USUARI pugui portar a terme referent a aixó, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol página d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prévia autorització per escrit de NOM DE L’ENTITAT

NOM DE L’ENTITAT no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. NOM DE L’ENTITAT poseeix tots els drets de propietat industrial i íntel.lectual, incloent el software. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrá disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conéixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollídes en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.